Bayburt Valiliği
Bayburt Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bayburt Valiliği
Bayburt Valiliği
Görevlerimiz

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

22/07/2003 tarihli ve 2003/5970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden hazırlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama (ÇED) Şube Müdürlüğü''nün görevleri şunlardır: 
    Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama (ÇED) Yönetmeliğinin EK-1 listesinde yer alan çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projelerin süresi içerisinde halkın bilgilendirilmesi ile ilgili koordinasyonu sağlamak ve seçme, eleme kriterlerine tabi projelere ilişkin uygulanacak işlemlerle ilgili olarak il müdürünce iş ve işlemleri yapmak,

Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü görev alanına giren konulara ilişkin olarak değerlendirmek ve sonuçlandırmak, 
     Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Yönetmeliği gereği karar verilen projelerin inşaat/gerçekleşme, işletme ve işletme sonrasında Yönetmelik hükümlerine göre izlenmesi ve kontrolünü yapmak, yaptırmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak, 

Çevre düzeni planlarının uygulanmasını izlemek, kontrolü için verilecek iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak ve il müdürünü bilgilendirmek, 
    Ülke, bölge, havza ve sektör çevre yönetim plan uygulamalarını izlemek ve kontrolünü yapmak, yaptırmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak, 
   Bakanlıkça belirtilen format doğrultusunda il genelinde çevre durum raporlarının, il çevre sorunları ve öncelikleri envanterinin il''e ait çevre değerleri ve kirlilik haritalarını hazırlamak, sonuçlarından Bakanlığa bilgi vermek, 
    Bakanlıkça oluşturulacak çevre veri tabanına veri girişini sağlamak, 
    Bakanlıkça belirlenen sürelerde ve önceki yıllarla karşılaştırılarak, Ocak-Aralık verilerini içerecek şekilde hazırlanacak olan il çevre durum raporunun takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilmesini sağlamak, 
    Çevre ve Orman Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda tanımlanan çevre düzeni planına ilişkin; çevre düzeni planı yapımı, revizyonu, ilavesi ve değişikliği konusundaki başvuruların incelenmesi, Bakanlık ile koordinasyonun sağlanması ve incelenen planların Bakanlığa gönderilmesini sağlamak, onaylamak üzere il idare kurulunun gündeminde bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının il de eğer var ise çevre düzeni planlarına uygunluğunu incelemek ve gerektiğinde Bakanlık ile koordinasyonu sağlamak, 
    Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, gözetim ve takip görevlerini yapmak, 
    Görev alanına giren konularda eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, 
    İl müdürünce verilecek diğer görevleri yapmak.