Bayburt Valiliği
Bayburt Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bayburt Valiliği
Bayburt Valiliği
Hizmet Standartlarımız ve Görevlerimiz

                                                                   T.C.

                                                      BAYBURT VALİLİĞİ

                                     ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

                                Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü

                                      HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞLARA

SUNULAN

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Kontör Yükleme

Hesaba yatırılmış Kontör Yükleme bedeline ait dekontun aslı ve fotokopisi

7 Gün

(Tespit edilen

Eksiklikler

Tamamlanması için

Verilen süre hariç)

2

Yapıya İlişkin Bilgi

Formu (YİBF) Fesih

İşlemi

1- Noter Onaylı Bir Fesihname

7 Gün

(Tespit edilen

Eksiklikler

Tamamlanması için

Verilen süre hariç)

3

Fesih Sonrası İnceleme İşlemleri

1-Yapt denetim hizmet sözleşmesinin, tek taraflı veya mal sahibi ile yapı denetim kuruluşunun müşterek kararıyla feshi durumunda, bu işlem, noter ihbarnamesi ile karşı taraf, ilgili idare (ruhsat alınan idare) ve Çevre ve şehircilik il müdürlüğü ne dağıtımlı olarak bildirilecektir. 2-İlgili idare tarafından (ruhsat alınan idare), ivedilikle seviye tespit tutanağı düzenlenecek ve yapı tatil tutanağı tutulacak; yapı ile ilgili tüm belgeler (YGBF, ruhsat, hakediş, fesihle ilgili yazışmalar, seviye tespit tutanağı ve yapı tatil tutanağının tasdikli suretleri ile noter fesih ihbarnamesi) Çevre ve şehircilik İl müdürlüğüne gönderilecektir.

30 Gün

(Tespit edilen eksiklikler

Tamamlanması için verilen süre hariç)

4

Denetçi İşe Başlama İşlemi

1-Denetçi Belgesi Fotokopisi

2-T.C. Kimlik numarası

3-Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)

4-Denetçi taahhütnamesi

5-İmza beyanı

6-Sabıka kaydı olmadığına dair beyan

7 Gün

(Tespit edilen

Eksiklikler

Tamamlanması için

Verilen süre hariç)

 

5

Kontrol Elemanı İşe Başlama İşlemi

1-Yardımcı Kontrol Elemanı Taahhütnamesi

2-T.C. Kimlik numarası

3-İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi*

4-TUS yoktur belgesi*

5-Sabıka kaydı olmadığına dair beyanı

6-İdare tarafından tasdikli diploma sureti

7-SözIeşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)

*Bu belgenin son 6 aya ait olması gerekmektedir.

7 Gün

(Tespit edilen

Eksiklikler

Tamamlanması için

Verilen süre hariç)

6

Yardımcı Kontrol Elemanı İşe Başlama İşlemi

1-Yardımcı Kontrol Elemanı Taahhütnamesi

2-T.C. Kimlik numarası

3-Sabıka kaydı olmadığına dair beyanı

4-idare tarafından tasdikli diploma sureti

5-Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)

*Bu belgenin son 6 aya ait olması gerekmektedir.

7 Gün

(Tespit edilen

Eksiklikler

Tamamlanması için

Verilen süre hariç)

7

Denetçi İstifa İşlemi

1-Noterce düzenlenmiş istifaname

(Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve şehircilik İl müdürlüğü)

7 Gün

(Tespit edilen

Eksiklikler

Tamamlanması için

Verilen süre hariç)

8

Kontrol Elemanı İstifa İşlemi

1-Noterce düzenlenmiş istifaname

(Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve şehircilik İl müdürlüğü)

7 Gün

(Tespit edilen

Eksiklikler

Tamamlanması için

Verilen süre hariç)

9

Yardımcı Kontrol Elemanı İstifa İşlemi

1-Noterce düzenlenmiş istifaname

(Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve şehircilik İl müdürlüğü)

7 Gün

(Tespit edilen

Eksiklikler

Tamamlanması için

Verilen süre hariç)

10

Yapı Denetim Kuruluşu Büro ve Şantiye Denetimi İşlemleri

1-Yapı denetim kuruluşlarının büro denetimleri yönetmelik gereği yılda en az 2 defa denetim foylerine göre yapılmaktadır. Ancak İl Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan çalışma gurupları haftanın 5 günü aralıksız bir şekilde denetimlerini sürdürmektedir. Yıllık bazda konulan hedef 1 ayda aşılmaktadır.

1 Gün

(Tespit edilen

Eksiklikler

Tamamlanması için

Verilen süre hariç)

 

11

İhbar ve Şikâyet İşlemleri

1-Dilekçe ve ekleri Herhangi bir İhbar veya şikayet akabinde, en seri şekilde grup oluşturulmakta olup ihbar ve şikayet değerlendirilmektedir.

30 Gün

(Tespit edilen

Eksiklikler

Tamamlanması için

Verilen süre hariç)

12

Yapı Denetim Firmaları Hizmet Bedeli Ödemeleri (Hakediş)

i- İlgili İdaresince gönderilen Belgeler

5 Gün

(Tespit edilen

Eksiklikler

Tamamlanması için verilen süre hariç)

13

Ustalık Belgesi

1 - Ustalık belgesi başvuru dilekçesi

2-    Branşını kanıtlayan (müteahhit imzalı forml veya sigortadan alman belge)

3-    Talep edilen her ustalık branşı için 2'Qer adet resim

4-    Nüfus cüzdanı fotokopisi

5-   Talep edilen her ustalık branşı için; Herhangi bir Halkbankası şubesine Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına; 119 Gelir Kodu ile 10,00 TL yatırılacak.

6-    Banka dekontunun biri ve fatura dilekçeye eklenecek

7-    Dekont un birisi ile dönersermaye saymanlığından fatura alınacak

DİLEKÇE VE EKLERİ EVRAK KAYIT BİRİMİNE TESLİM EDİLECEKTİR.

3 Gün

(Tespit edilen

Eksiklikler

Tamamlanması için

Verilen süre hariç)

14

Müteahhitlik Belgesi Gerçek Kişi

1)   BAŞVURU DİLEKÇESİ VE EK-1 FORMU DOLDURULUP İMZALANACAK, (ilgili kısımlar
doldurulacak)

2)   HERHANGİ BİR HALKBANKASI ŞUBESİNE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
DÖNER SERMAYE HESABINA 118 GELİR KODU İLE 100,00 TL YATIRILACAK MAKBUZ
ve DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞIN İD AN ALINACAK FATURA ASLI VEYA SURETİ

3)   ODA SİCİL KAYIT SURETİ (SANAYİ VEYA TİCARET ODASI) ASLI VEYA
MÜDÜRLÜKÇE ONAYLI ÖRNEĞİ İLE (faaliyet konusu içerisinde; müteahhitlik, taahhüt, inşaat,
alt yapı, kanalizasyon vb. gibi faaliyet alanları olacak)

4)   NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ DİLEKÇE VE EKLERİ EVRAK KAYIT BİRİMİNE
TESLİM EDİLECEKTİR

5 Gün

(Tespit edilen

Eksiklikler

Tamamlanması için

Verilen süre hariç)

 

15

Müteahhitlik Belgesi Tüzel

Kişiler

1)   BAŞVURU DİLEKÇESİ VE EK-1 FORMU DOLDURULUP İMZALANACAK, (ilgili kısımlar
doldurulacak)

2)   HERHANGİ BİR HALKBANKASI ŞUBESİNE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER
SERMAYE HESABINA 118 GELİR KODU İLE 100,00 TL YATIRILACAK MAKBUZ ve DÖNER
SERMAYE SAYMANLIĞINIDAN ALINACAK FATURA ASLI VEYA SURETİ

3)   ODA SİCİL KAYIT SURETİ (SANAYİ VEYA TİCARET ODASI) ASLI VEYA
MÜDÜRLÜKÇE ONAYLI ÖRNEĞİ İLE (yılı içerinde alınmış)

4)   ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN YAYINLANDIĞI TİCARET SİCİL GAZETESİNİN ASLI
VEYA MÜDÜRLÜKÇE ONAYLI ÖRNEĞİ (faaliyet konusu içerisinde; müteahhitlik, taahhüt, inşaat,
alt yapı, kanalizasyon vb. gibi faaliyet alanları olacak)

5)   ŞİRKET ORTAKLARININ/ YÖNETİM KURULUNUN/ ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN NÜFUS
CÜZDANİ FOTOKOPİLERİ, DİLEKÇE VE EKLERİ EVRAK KAYIT BİRİMİNE TESLİM
EDİLECEKTİR.

5 Gün

(Tespit edilen

Eksiklikler

Tamamlanması için

Verilen süre hariç)

16

Müteahhitlik Belgesi geçici

1)   BAŞVURU DİLEKÇESİ VE EK-1 FORMU DOLDURULUP İMZALANACAK, (ilgili kısımlar
doldurulacak)

2)   HERHANGİ BİR HALKBANKASI ŞUBESİNE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER
SERMAYE HESABINA 118 GELİR KODU İLE 100,00 TL YATIRILARAK BANKA DEKONTU
ALINACAK ve DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞINIDAN ALINACAK FATURA ASLI VEYA
SURETİ

3)   NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ,,(sistemde kayıtlı ikamet adresi Konya ili olacaktır.)
DİLEKÇE

5 Gün

(Tespit edilen

Eksiklikler

Tamamlanması için

Verilen süre hariç)

17

Taze Beton

Numunesi Alınması

ve

Raporun Verilmesi

1-Numune Alınacak İnşaatın Bilgilerini İçeren Başvuru Dilekçesi 2-Deney Ücretinin Ödendiğine Dair Döner Sermaye Faturası

1 Ay

18

Karot Numunesi Alınması ve Raporunun Verilmesi

1-Numune Alınacak İnşaatın Bilgilerini İçeren Başvuru Dilekçesi 2-Deney Ücretinin Ödendiğine Dair Döner Sermaye Faturası

3 Gün

19

Demir Donatı Numunesi Alınması ve Raporunun Verilmesi

 

 

1-Numune Alınacak İnşaatın Bilgilerini İçeren Başvuru Dilekçesi 2-Deney Ücretinin Ödendiğine Dair Döner Sermaye Faturası

 

 

2 Gün

 

 

 

 

 

 

 

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

 

SIRA NO

VATANDAŞLARA SUNULAN

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Gereğince Yapılan Başvurular.

1- Ad SoyadrsKimIik No, Açık adres bulunan imzalı dilekçe.

5 Gün  «

2

4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Gereğince Yapılan Başvurular.

1-Elektronik Posta İle Yapılan Başvurularda Ek-lBelgesi

2-Faks,Posta ve Şahsen Yapılan Başvurularda, Adı Soyadı Kimlik No ve Adresi

Bulunan İmzalı Dilekçe.

15 İş Günü

3

ALO 150Bimer (Başbakanlık İletişim Merkezi)

1-Müştekinin Adı-Soyadı ve İkametgah Adresi ve İletişim Bilgileri 2-Şikayet-Talep veya Bilgi Edinme Talebi İle İlgili Açılayıcı Bilgi ve Belgeler

15-30 Gün

 

 

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

 

 

SIRA NO

VATANDAŞLARA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

 

1

Proje Hazırlanması ve Hesaplarının

Yapılması

(Mimari, Statik, Tesisat, Elektrik)

Kurum Yazısı, Arsa Hukuki ve Fiziki Bilgileri(Tapu Senedi, Tapu Tahsis Belgesi, Kadastro Çapı, İmar Planı Örneği, Aplikasyon Krokisi, Zemin Etüdü Raporu, Plankote) ve Varsa Yapılacak Binaya Ait Projeler

1-3 Ay

 

2

İlgili Kanun Ve Yönetmelikler Açısından Projelerin İncelenmesi, Teknik Rapor Hazırlanması ve Kurumlardan Gelen Kontrollük Taleplerinin Karşılanması

Kurum Yazısı ve Binaya Ait Projeler

Kontrollük 10 Gün-Hizmet Talebi Devam Ettiği Sürece

 

3

Gözlemsel Zemin Etüdü Yapılması, Plankote Hazırlanması, Aplikasyon Ve Kübaj Hesaplarının Yapılması

Arsaya Ait Tapu Senedi, Kadastro Çapı, İmar Çapı, İmar Planı Örneği, Aplikasyon Krokisi ve İlgili Kurumlara Ait Tahsis Belgesi Vaziyet Planı Ve Temel Kalıp Planları

5 Gün-2 Gün

 

4

Taze Beton Numunesi Alınması ve Raporun Verilmesi

1-Numune Alınacak İnşaatın Bilgilerini İçeren Başvuru Dilekçesi 2-Deney Ücretinin Ödendiğine Dair Döner Sermaye Faturası

1 Ay

 

5

Karot Numunesi Alınması ve Raporunun Verilmesi

1-Numune Alınacak İnşaatın Bilgilerini İçeren Başvuru Dilekçesi 2-Deney Ücretinin Ödendiğine Dair Döner Sermaye Faturası

3 Gün

 

6

Demir Donatı Numunesi Alınması ve Raporunun Verilmesi

1-Numune Alınacak İnşaatın Bilgilerini İçeren Başvuru Dilekçesi 2-Deney Ücretinin Ödendiğine Dair Döner Sermaye Faturası

2 Gün

7

Ana Sözleşme Talebi

1-   Örnek Ana Sözleşme Talep Dilekçesi (En Az Bir Kurucu Ortak İmzalı)

2-   Ana sözleşme Bedellerinin Yatırıldığına Dair Banka Makbuzu

l(Bir)İşGünü

 

8

Kooperatifin Kuruluşu

1-   Kuruluş İzni İçin Müracaat Dilekçesi

2-   Düzenlenip Noterce Onaylı Ana Sözleşme

3-   Kurucu Ortakların (En Az 7 Kurucu Ortak) Nüfus Kayıt Örnekleri (Nüfus
Müdürlüğü veya Noterlikçe Onaylı)

4-   Kurucu Ortakların (En Az 7 Kurucu Ortak) İkametgah Belgeleri (Nüfus
Müdürlüğü veya Muhtarlıkça Onaylı)

5-   Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Genel Durum Bildirim Formu (I Adet)

6-   Kurucu Yönetim Kurulu Üyelerinin (En Az 3 Kurucu Ortak) Mal Bildirimi
Beyanları (Ayrı Ayrı Kapalı Zarf İçerisinde)

7-   Aynı Türden Başka Kooperatifin Yönetiminde Bulunmadığına İlişkin
Taahhütname (Kurucu Yönetim Kurulunca İmzalı)

NOTLAR:

1-Kurucu ortaklar arasında gerçek kişilerin dışında tüzel kişiliklerin (şirketlerin) yer alması halinde tüzel kişiliğin yetkilendirdiği temsilcisine ilişkin tüzel kişilik (şirket) yönetim kurulu kararı .(Bu karar Noterlikçe onaylı olacak)

2-   Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Kuruluşlarında; Kurucu ortakların Ana
Sözleşmede belirtilen ortaklık şartlarını içeren meslekleri yaptıklarını belirtir.
Sanayi ve Ticaret Odaları İle Vergi dairelerinden verilmiş belgelerin aslı yada
onaylı sureti.

3-   Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Kuruluşlarında; Kurucu ortaklar arasında
gerçek kişilerin dışında tüzel kişiliklerin (şirketlerin) yer alması halinde; ticaret
sicil gazetesinde yayımlanan şirketin iştigal konularından en az birinin kooperatife
ait ana sözleşmede sıralanan küçük sanayi kolları arasında yer alması ve küçük
sanayi sitesindeki işyerinde bu faaliyet konusunun icra edileceğinin noterlikçe
onaylı bir taahhütname ile taahhüt edilmesi şarttır.(Şirketin iştigal konusunu içeren
ticaret sicil gazetesinin aslı yada tasdikli sureti ile noter Tasdikli taahhütname
ibraz edilecek)

4-   Müracaat dilekçesi ile bazı belge ve form Örneği İl Müdürlüğümüzün internet
sitesinde mevcuttur.

Bakanlıkça hazırlanan

örnek(tip)Ana

Sözleşme İle Kuruluş

ile yapılması halinde

15(onbeş)gün

 

                               

 

9

Ana Sözleşme Değişikliği

1-Madde değişikliği izni müracaat dilekçesi (kurucu yönetim kurulunca veya kurucu

yönetim kurulu adına mevcut yönetim kurulunca imzalı)

2- Değiştirilecek maddelerin eski ve yeni şeklinin karşılıklı olarak yazılmış metni

(yönetim kurulunca imzalı ve mühürlü 6 nüsha)

3-Ana sözleşme değişikliğinin gerekçesini içeren yönetim kurulu kararı (Noter

Tasdikli)

4- Kooperatifin Kuruluşunun yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya

fotokopisi

5-    Kooperatifin halen yürürlükte bulunan onaylı Ana sözleşmesinin aslı veya
fotokopisi

6-    Mevcut yönetim kuruluna ait imza sirküleri (noter onaylı ve asıl nüsha)
7-Yönetim Kurulu Yetki Belgesi (Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış ve tarihli

olacak)

8- Kooperatifin en son durumunu gösterir Genel Durum Bildirim Formu (iki yönetim kurulu üyesince imzalı ve mühürlü)

NOT: Müracaat dilekçesi ile bazı belge ve form Örneği İl Müdürlüğümüzün İnternet sitesinde mevcuttur.

Ana Sözleşmenin İl

Müdürlüğümüz

yetkisinde bulunan

değişiklikleri için

inceleme ve onay

işlemi (15

gün),Bakanlık

yetkisinde bulunan

değişiklikler için 3(üç)

gün içinde talep

bakanlığa gönderilir,

talep Bakanlımızca

ortalama 1 (bir) ay

içinde

değerlendirilerek

sonuçlandırılmaktadır.

 

10

Bakanlık Temsilcisi Talepleri

1-  Bakanlık Temsilcisi için talep dilekçesi (çağrıya yetkili en az iki yetkili kişi
tarafından imzalı)

2-   Çağrı için alınan kararın örneği

3-   Toplantı gündemi

4-   Çağrıyı yapanların yetkili olduklarını gösterir belge (Ticaret Sicil
Memurluğundan son altı ay içerisinde alınmış olacak ve belgenin fotokopisi
verilecekse aslının ibrazı şarttır.)

5-   Temsilci ücreti vezne alındısı makbuzunun aslı (İdaremizce sayısı belirlenerek
düzenlenen saymanlık fişi maliye veznesine yatırılarak makbuzun/makbuzların
aslı eklenecek)

Bakanlıkça hazırlanan

örnek(tip)Ana

Sözleşme İle Kuruluş

ile yapılması halinde

15(on beş) gün

 

 

 

NOTLAR:

1-   Müracaat dilekçesi ile genel kurullara ilişkin bazı belge ve form örnekleri İl
Müdürlüğümüzün internet sitesinde mevcuttur.

2-   Temsilci talebi için yapılan müracaat dilekçelerinin toplantı gününden en az 15
(on beş) gün önce Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.

3-   Toplantının 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 47.maddesine göre yapılması
halinde; talebin değerlendirilmesi içinl5gün süre şartı aranmaz ancak, bu durum
toplantı için alınan kararda ve Temsilci için yapılan müracaat Dilekçesinde
belirtilecektir.

 

           

 

 

 

Milli Emlak Müdürlüğü

 

SIRA NO

VATANDAŞLARA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

 

1

Taşınmaz Satış Talebi

Dilekçe

Tescilli Yerlerde Ada/Parsel No

Tescilsiz Yerlerde Ölçekli Kroki

6 Ay 20 gün

 

2

Taşınmaz Kiralama Talebi

Dilekçe

Tescilli Yerlerde Ada/Parsel No

Tescilsiz Yerlerde Ölçekli Kroki

6 Ay 20 gün

 

3

Kullanma İzni ve İrtifak Hakkı Verilmesi

ilk Müracaat, Çevre ve Şehircilik II Müdürlüğüne Yapılacaktır Uygun Görüş Üzerine İdaremize Dilekçe ile Müracaat Edilecektir.

6 Ay 20 gün

 

4

Tahsis İşlemleri

İlk Müracaat, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Yapılacaktır.

3 ay

 

5

Hazineye Bağış

Taşınmaza Ait Bilgileri İçeren Dilekçe

1 Ay

 

6

Ecrimisil

Talep Dilekçesi

30 gün

7

Menkul Mal Satışı

Talep Dilekçesi

1 Yıl

8

Görüş, Talep ve Bilgi istem, Yazı ve Dilekçe

İstemi Belirtir Yazı veya Dilekçe

5 İş Günü İçerisinde İşlem Tesis Edilecektir

             

 

 

İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü

 

SIRA NO

VATANDAŞLARA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Çevre Düzeni Planı Onayı, Çevre Düzeni Planı İle İlgili Kurum Görüşleri

1-   Dilekçe

2-   Tapu Senedi

3-1/5000 Ölçekli Kadastro Paftası Onaylı Fotokopisi

4-   Parsele Ait (UTM-GK ED-50 3 Derece) Koordinat Değerleri

5-   Plan Onay Bedelinin Yatırıldığına Dair Fatura (Halk Bankası)

15 Gün

2

İmar Planı İncelemeleri

1-Dilekçe

2-   Belediye Meclisi Kararı

3-   Askı Tutanağı

4-   İmar Paftası (Mevcut)

5-   İmar Paftası (Planlanan)

6-   Planlanan Alanın Sayısal Ortamda Hazırlanmış Hali (CD)

20 Gün

7

Baraj yapımından dolayı taşınmazların kamulaştırılanların devlet tarafından iskan edilmeleri

1-Dilekçe, Nüfus cüzdanı fotokopisi 2-2009/7 sayılı Genelde eki belgeler

Etüt ve Planlama 2 yıl

8

Kırsal Alanda Fiziksel Yerleşimin Düzenlenmesi

1-Başvuru dilekçesi 2-Köy Dernek Kararı 3-VukuatIı nüfus kayıt örneği 4-Taahütnamaler

Etüt ve Planlama 2 yıl

9

Kimlik Bilgileri verilmesi ve takyidatların kaldırılması

1-Dilekçe 2-Resmi yazı

4 gün

10

İdari hataların düzeltilmesi

1-Dilekçe veya resmi yazı

2-İstekleriyIe ilgili kişilerde var olan resmi bilgi ve belgeler

1-3 ay

11

İskana İlişkin Geri Ödemeler

1-Kredi Taahhütname tutanağı 2-Borçlanma sözleşmesi

7-18 ay

12

Arazi ve İskanla İlgili Diğer İşler

1- Resmi yazı 2-Belge için dilekçe

4 gün

 

13

Eksik istihkak Tamamlanması

1-Dilekçe 2- Resmi yazı

30 gün

 

14

Özel bürolarca hazırlanan Jeolojik / jeoteknik etüt raporunun onaylanması işi

1-Dilekçe

2-İmarçapı

3-Tapu belgesi Fotokopisi

Sondaj kontrolü, özel

büroca hazırlanan

raporun eksik ve

düzeltmelerinin

yapılmasından sonra

1 hafta

(7 gün)

 

 

İskan Kanunu gereği Hak sahipliği İşlemleri

1-Bir yıl köy nüfusuna kayıtlı olması ve son bir yıl köyde ikamet etmesi şartı.

2- Vukuatlı Aile nüfus kaydı

3- Süresi içerisinde arsa bedelinin asgari ücretinin (Brüt) 120 katı yatırılmış olması

4- Dilekçe, Nüfus cüzdanı fotokopisi

      20 GÜN

 

 

Belediye imar uygulamalarına ilişkin şikâyetler.

1-Bayburt Valiliği’ne (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) dilekçe.

2-Şikâyete esas konu ile ilgili Belediyesinden bilgi ve belgelerin istenmesi.

3-Belediyesinden gelen bilgi belgelerin, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında mahallinde incelenmesi.

4-İnceleme neticesinde görülen aykırılıklar, rapor haline getirilerek, gereği için ilgili dairesine bilgi için şikâyetçiye yazı yazılır.

 

      7 GÜN

 

 

 

Define arama ruhsatının verilmesi için halihazır haritalarının onaylanması.

1-Dilekçe müracaat.

2-Halihazır haritalarının temini.

3-Mahallinde kontrol ve halihazır harita onayı.

2 GÜN

 

               

 

ÇED ve Çevre Şube Müdürlüğü

 

SIRA NO

VATANDAŞLARA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

 

ÇED Gerekli Değildir Belgesi

 

Dilekçe

Proje Tanıtım Dosyası 3 adet,

Noter Onaylı İmza Sirküleri,

Taahhütname,

Vekâletname

Bu evraklar dışında idarece gerekli görülebilecek ilgili kurum görüşleri rapora eklenecek.

 

 

 

25 İş Günü

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Geçici Faaliyet Belgesi

(Emisyon Konulu)

Dilekçe

Geçici Faaliyet Belgesi başvuru formu (Ek 3A),

ÇED Olumlu yada Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabii olmayan tesisleri içi kapsam dışı olduğunu gösterir yazı,

3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

12/10/2004 tarihinde sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; Yapı Kullanma İzin Belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinde sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,

12/10/2004 tarihinde önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge(Belediyeden alınacak resmi yazı elektrik faturası, su faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname

Ticaret Sicil Gazetesi,

Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları)

İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünde başlayarak her bir ünitenin uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları)

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

Belge Bedelinin Dekontunun (Başvurunun uygun bulunması halinde)

30 gün

3

Çevre İzni

(Emisyon Konulu)

Emisyon Ölçüm Raporu

Belge Bedelinin (Başvurunun uygun bulunması halinde)

12 ay

4

Geçici Faaliyet Belgesi

(Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Konulu)

Dilekçe

Geçici Faaliyet Belgesi başvuru formu (Ek 3A),

3. ÇED Olumlu yada Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabii olmayan tesisleri içi           kapsam dışı olduğunu gösterir yazı,

4. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

12/10/2004 tarihinde sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; Yapı Kullanma İzin Belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinde sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,

12/10/2004 tarihinde önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge(Belediyeden alınacak resmi yazı elektrik faturası, su faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname

Ticaret Sicil Gazetesi,

Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları)

İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünde başlayarak her bir ünitenin uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları)

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

Acil Durum/ Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü belgesi dahil),

Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde).

20 İş Günü

           

 

5

Çevre Lisansı

(Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Konulu)

1.Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı,

2. Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde)

 

12  AY

6

Geçici Faaliyet Belgesi

(Ambalaj atığı Geri Kazanım Konulu)

1.Dilekçe

2.Geçici Faaliyet Belgesi başvuru formu (Ek 3A),

3. ÇED Olumlu yada Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabii olmayan tesisleri içi kapsam dışı olduğunu gösterir yazı,

4. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

12/10/2004 tarihinde sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; Yapı Kullanma İzin Belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinde sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,

12/10/2004 tarihinde önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge(Belediyeden alınacak resmi yazı elektrik faturası, su faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname

5. Ticaret Sicil Gazetesi,

6.Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

7.İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

8.Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları)

9.İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünde başlayarak her bir ünitenin uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları)

10.İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

11.Acil Durum/ Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü belgesi dahil),

12. Sanayi Sicil Belgesi,

13.Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde).

30 GÜN

 

7

Çevre Lisansı

(Ambalaj Atığı Geri Kazanım Konulu)

Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi,

Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde).

12 AY

8

Geçici Faaliyet Belgesi

( Atıksu Deşarjı  Konulu)

1. Dilekçe

2.Geçici Faaliyet Belgesi başvuru formu (Ek 3A),

3. ÇED Olumlu yada Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabii olmayan tesisleri içi kapsam dışı olduğunu gösterir yazı,

4. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

12/10/2004 tarihinde sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; Yapı Kullanma İzin Belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinde sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,

12/10/2004 tarihinde önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge(Belediyeden alınacak resmi yazı elektrik faturası, su faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname

5. Ticaret Sicil Gazetesi,

6.Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

7.İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

8.Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları)

9.İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünde başlayarak her bir ünitenin uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları)

10. Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27/04/2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27/04/2004 tarihinde önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için).

11. Belge Bedelinin Dekontu (Başvuru uygun bulunması halinde)

30 İş Günü

9

Çevre İzni

(Atıksu Deşarjı Konulu)

Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi.

Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde)

12 AY

10

 

Katı Yakıt  Uygunluk Belgesi

( Yerli Kömür İçin)

Üretici, ocaktan üretilerek satışa sunulacak hale gelmiş yakıtın miktarını belirleyerek başvuru dilekçesi hazırlar.

Ocak izin ve ruhsatları,

Torbalama tesisi ile ilgili tanıtıcı bilgilerin (tesis için alınmış izin yada ruhsat belgeleri, tesisin özellikleri, kapasitesi, akım şeması vb.)

TS 5125, TS 4744 ve TS 2390 sayılı standartlara göre numune alma talep formu,

İlgili meslek kuruluşundan alınma Ticaret Sicil Kaydı’na havi faaliyet belgesi (Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği) veya Ticaret Sicil Gazetesi’nin örneği

Belgeleri imzalamaya yetkili personel tarafından hazırlanmış Taahhütname Belgesi,

Bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınmış ve 2009 yılında vergi mükellefi olduğunu gösterir belge aslı ve tasdikli sureti,

Uygunluk İzin Belgesi ( 2 adet).

30 GÜN

11

 

Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi

(İthal/Yerli Kömür İçin)

Başvuru Dilekçesi,

Katı yakıt satışı ile ilgili İşyeri Açma Ruhsatı fotokopisinin firma tarafından imzalı ve kaşeli fotokopisi.

Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

Oda Sicil Kaydının firma tarafından imzalı ve kaşeli fotokopisi.

İmza Sirküleri (noter onaylı),

Taahhütname.(kaşeli ve imzalı)

10 İş Günü

12

Katı Yakıt Satış İzin Belgesi

(İthal/Yerli Kömür İçin)

Başvuru Dilekçesi.

Yerli kömürler için Uygunluk İzin Belgesi ve ithal kömürler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış uygunluk belgesinin örneği (üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce “Aslı Görülmüştür” onayı olan)

Katı yakıta ait uygunluk belgesi (İthalatçı/üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş),

Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi almış mahrukatçı/ bayilerin listesi(katı yakıt satıcısı kayıt belge nosu, satıcı adı ve adresi belirtilecek),

Satıcı listesindeki bayilerin Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgelerinin firma tarafından imzalı ve kaşeli fotokopisi.

İlgili Kurum/Kuruluştan alınmış çalışma ruhsatı veya işyeri açma ruhsatı,

Oda sicil kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge)

İmza Sirküleri (Noter Onaylı)

Vergi Levhası örneği,

Torba örneği,

Taahhütname

15 İş Günü

 

13

Geçici Faaliyet Belgesi

(Gürültü Kontrolü Konulu)

Dilekçesi,

2.Geçici Faaliyet Belgesi başvuru formu (Ek 3A),

3. ÇED Olumlu yada Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabii olmayan tesisleri içi kapsam dışı olduğunu gösterir yazı,

4. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

12/10/2004 tarihinde sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; Yapı Kullanma İzin Belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinde sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,

12/10/2004 tarihinde önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge(Belediyeden alınacak resmi yazı elektrik faturası, su faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname

5. Ticaret Sicil Gazetesi,

6.Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

7.İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

8.Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları)

9.İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünde başlayarak her bir ünitenin uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları)

10. Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde).

30 GÜN

 

14

Çevre Lisansı

(Ambalaj Atığı Geri Kazanım Konulu)

Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi,

Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde).

12 AY

 

15

Geçici Faaliyet Belgesi

( Atıksu Deşarjı Konulu)

1. Dilekçe

2.Geçici Faaliyet Belgesi başvuru formu (Ek 3A),

3. ÇED Olumlu yada Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabii olmayan tesisleri içi kapsam dışı olduğunu gösterir yazı,

4. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında;

12/10/2004 tarihinde sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; Yapı Kullanma İzin Belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinde sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,

12/10/2004 tarihinde önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge(Belediyeden alınacak resmi yazı elektrik faturası, su faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname

5. Ticaret Sicil Gazetesi,

6.Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge,

7.İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,

8.Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları)

9.İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünde başlayarak her bir ünitenin uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları)

10. Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27/04/2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27/04/2004 tarihinde önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için).

11. Belge Bedelinin Dekontu (Başvuru uygun bulunması halinde)

30 İş Günü

 

16

Çevre İzni

(Gürültü Kontrolü Konulu)

Akustik Rapor.

Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde)

12 AY

 

17

Egzoz Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi Verilmesi

Başvuru Dilekçesi,

İstasyon Adına TS 12047 veya TS-EN 45004 uygunluk belgesi(Noter Onaylı 2 Ad.),

Egzoz Emisyon ölçümlerinde her istasyonda en az 2 (iki) ölçüm personeli olacak ve personel en az meslek lisesi motor, makine, elektrik, elektronik, kimya ve benzeri bölümleri mezunu ya da bu konuda en az 1 yıl pratik eğitim almış olacaktır,

Cihazların TS ISO 3930'A belgelerinin bulunması ve 72/306/AT yönetmeliğinde tanımlanan özelliklere uygun olmak zorundadır,

Cihazların Kalibrasyon sertifikalarının bulunması,

İstasyonda Cebri havalandırma sistemi ve ölçüm esnasında buna bağlı egzoza monte edilen aparat fotoğrafı,

Ulaştırma Bakanlığı’nın verdiği “İşletme Yetki Belgesi” veya “Geçici İşletme Yetki Belgesi’nin verildiği kurumca onaylanmış bir sureti,

Yetki belgesi ücretinin ödendiğini gösterir dekontun bir nüshası

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İstasyon Yetkilisi arsında imzalanan ve sayfaları paraflanan protokol örneği,

İmza sirküleri.

 

15 İş Günü

 

18

Atık su Arıtma Tesisi Proje Onayı

Başvuru Dilekçesi

Atıksu Arıma Tesisi Proje Onay Başvuru Formu

Proje Onay Dosyası (Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Genelgesi 2005/5 hükümlerine göre hazırlanmış 3 takım dosya ve CD)

İş Bitirme Belgeleri: Varsa Resmi Kurum veya Kuruluşlar ile Özel Kuruluşlardan alınmış evsel veya endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi İş Bitirme Belgeleri,

Noter Tasdikli İmza Sirküleri (Projede imzası olan bütün teknik personelin ayrı ayrı),

Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi (Proje Onay Dosyasını hazırlayan danışma firmanın),

Büro Tescil Belgesi (BTB) veya SMM: (Çevre Mühendisleri odasından alınmış olmalı),

Projede İmzası Bulunan Şirket Çalışanlarına Ait Sigorta Belgeleri

(SSK Dönem Bordroları 4 aylık),

Gerekli Görülecek diğer evraklar (Mezuniyet belgeleri vb.)

Proje Onay ücretinin yatırıldığına dair döner sermaye faturası,

Alıcı ortam sulama kanalı ise DSİ Bölge Müdürlüğünden görüş eklenmesi.

Alıcı ortam Su Ürünleri İstihsal alanı ise 1380 sayılı Su ürünleri Kanununa uyulacağına dair taahhütname eklenmesi,

İşin danışman firmaya verildiğine dair ve işlemlerin firma tarafından yürütüleceği dair vekaletname

İşletme Yapı Kullanma Ruhsatı

İşletme ÇED Belgesi

Varsa İşletme GSM Ruhsatı,

Maden işletmelerim için Rödovans sözleşmesi ve ruhsatı ruhsat sınır koordinatları,

Onaylı Vaziyet Planı (işletme, arıtma tesisi,m fosseptik, çökeltim havuzları işlenmiş şekilde),

İşletme Kapasite Raporu,

Varsa İşletme Fosseptik Onaylı Projesi

İşletme İş Akış Şeması

İşletme İş Akış Şeması açıklaması,

İşletme Ticaret ve Sanayi Odası Sicil kayıt Sureti

İşletme Mülkiyet Belgesi

İşletme Çap,

İşletmede yer altı suyu kullanıyorsa kuyu belgeleri.

30 İş Günü

 

               

 

 

 

 

 

Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü

 

 

SIRA NO

VATANDAŞLARA

SUNULAN

HİZMETİN ADI

                          BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

İstatistikler

(Günlü)

1-Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak gelir Desteği.

2-Suriyeli Göçmenlere Yapılan Yardımlar.

Bir önceki aya ait veriler her ay başında ilk haftası 5.ine kadar düzenli bakanlığa gönderilmektedir.

2

İstatistikler

(Günlü)

1-Kaçak ve  Ruhsatsız yapılarla ilgili alınan yıkım, durdurma ve tahsil edilen para cezaları.

 

6 Ayda bir (Ocak Temmuz) başında bakanlığa bildirilmektedir.

3

İstatistikler

(Günlü)

1-Otopark ve Otopark hizmetlerinden yararlanan araç sayıları hakkında veriler.

 

Her 3 ayda bir bakanlığımıza bildirilmektedir

4

İstatistikler

(Muhtelif)

Türkiye deki kadın dokümanı, Yollar, Bisiklet yolları, Yaya Yolu, Engelli Yolları, Korunan Alanlar gibi muhtelif istatistiki veriler.

Tanınan sürelere titizlikle riayet edilerek zamanında cevaplandırılmaktadır.

 

5

Karar ve Talepler

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile Belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleriyle  ilgili Valiliğe gönderilen  her türlü karar ve  talepler  ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

En geç 7 gün içinde cevaplandırılmaktadır.

6

Görüşler

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin Hukuki konulardaki görüş taleplerini cevaplamak, Bakanlık görüşü oluşturulması gerekenleri Bakanlığa iletmek.

En geç 7 gün içinde cevaplandırılmaktadır.

7

Genel

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri toplamak(1,2,3,4. Maddelerde belirtilmiştir.)değerlendirmek bakanlığa iletmek. İlgili mevzuatlar gereğince Valilik ve Kaymakamlık tarafından görülmesi gereken iş ve işlemler ile Bakanlıkça gerekli görülen iş ve işlemleri yürütmek.

Genel yazışmalar en geç 7 gün içinde cevaplanmakta, süreli yazılar süresinden önce cevaplanmaktadır.

        

 

 

             Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: BAYBURT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ      İknci Müracaat Yeri : BAYBURT VALİLİĞİ

Isım           : Hasan SAKA                                                           Isım                 : Ayhan YAZGAN

Unvan         : İl Müdürü                                                                            Unvan                : VaJi Yardımcısı

Adres          : Şingah Mah. Menekşe sok. No: 34 .69000 /BAYBURT             Adres              : Şeyhhayran Mah. Cumhuriyet Cad./ BAYBURT

Tel            : (0458)211 11 68                                           Tel                 : 0 458 21120 80

Faks           : (0458)211 11 66                                                        Faks                : 0 458211 21 18

E-posta        : bavburt@csb.gov.tr                                        E-posta              : bayhurt(@icisleri.gov.tr